Ralph Waldo Emerson

Zgro­madzi­liśmy 22 cytaty, których auto­rem jest Ral­ph Wal­do Emer­son.

Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. 

cytat dnia z 20 lutego 2017 roku
zebrał 49 fiszek

Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej. 

cytat dnia z 6 czerwca 2013 roku
zebrał 32 fiszki

Ludzka siła wy­ras­ta ze słabości. 

cytat dnia z 31 marca 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Nie próbuj nig­dy ro­bić ko­goś dru­giego ta­kim, ja­kim ty sam jes­teś. Wiesz prze­cież dob­rze - i Bóg również - że je­den egzem­plarz z te­go rodza­ju wystarczy. 

cytat dnia z 8 lipca 2017 roku
zebrał 17 fiszek

Dob­re ma­niery składają się z drob­nych poświęceń. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Być wiel­kim to być nierozumianym. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Kiedy człowiek z całego ser­ca sta­ra się pomóc dru­giemu, po­maga równocześnie sa­memu sobie. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność