16 maja 2015 roku, godz. 14:30

Trójkąt to łatwość, a bliskość we dwoje - to dopiero sztuka.

ZiZu34 Zosia
 17 maja 2015 roku, godz. 3:14

Trójkąt to patologia, z której wynika wiele zła. Zgadzam się z drugą częścią zdania, bliskość we dwoje jest sztuką:)

 13 maja 2015 roku, godz. 23:12

Miłość, pożądanie i strach.

Marzenia są jak Anioły, chronią nas od zła.
Miłość jest światłem, która odstrasza ciemność.
Oczyść swoją duszę i ustanów Miłość swoim celem.
Siła miłości i Moc z niebios
Oczyszcza mą duszę.
Och ten płomień płonącego pożądania,
Miłość z językami ognia.
[...]

M44G Marjan
 13 maja 2015 roku, godz. 23:32

No przecie to 1/2 plagiatu. Już wczoraj o tym pisałem. Jak tam chcesz, rób co chcesz. DOBRANOC.

 11 maja 2015 roku, godz. 17:09

Jedyne Niebo do którego chcę być wysłana, to tam gdzie będziesz Ty...

Rikitikitawi Daniel
 12 maja 2015 roku, godz. 1:20

Nadniebna 16 jak by co ;)

Hasło do bramy może podam Ci kiedyś ;)

 10 maja 2015 roku, godz. 22:40

I Anioły maja doły...

nicola-57 marianna
 12 maja 2015 roku, godz. 00:07

to słaby tekst

Prologiana

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 10.05.2015 r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Konto utworzone 10 maja 2015 roku

Zeszyty

Miłość

"Człowiek nie może żyć bez Miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istota niezrozumiałą. Jego życie pozbawione jest sensu - nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni swoją." Jan Paweł II

2015-05-17, godz. 3:14

ZiZu34 skomentował(a) tekst Trójkąt to łatwość, [...] autorstwa Prologiana

2015-05-16, godz. 14:30

2015-05-13, godz. 23:32

M44G skomentował(a) tekst Marzenia są jak [...] autorstwa Prologiana

2015-05-13, godz. 23:31

Prologiana skomentował(a) tekst Marzenia są jak [...] swojego autorstwa

2015-05-13, godz. 23:29

M44G skomentował(a) tekst Marzenia są jak [...] autorstwa Prologiana

2015-05-13, godz. 23:29

Prologiana skomentował(a) tekst Śpiew duszy cichy [...] autorstwa Nisaetus

2015-05-13, godz. 23:17

Prologiana skomentował(a) tekst Czekałam, a ty nie [...] autorstwa Disalice

2015-05-13, godz. 23:12

Prologiana dodał(a) nowy tekst Marzenia są jak [...]

2015-05-13, godz. 0:42

Prologiana skomentował(a) tekst Radosne wiersze [...] autorstwa korniczek7

2015-05-13, godz. 0:41

Prologiana skomentował(a) tekst Lepsza jest obecność w [...] autorstwa korniczek7