4 grudnia 2016 roku, godz. 11:07  13,7°C

W masce pajaca będziesz traktowany jak pajac. Prawdziwe.

natalia(__ups Natalia
 5 grudnia 2016 roku, godz. 16:56

taki trend pewnie

 4 grudnia 2016 roku, godz. 11:06  19,3°C

Nie można palić mostu skoro nie miało się zamiaru na niego wchodzić. Zaobserwowane.

Julka 10 Julka
 17 grudnia 2016 roku, godz. 21:24

Doceniłam Cię już dawno temu :) A wiesz, że moje " bawole oczka" popsuły się ;)) Ładne były, prawda?

Nadal...wzajemnie :)

 4 grudnia 2016 roku, godz. 11:03  13,9°C

Nie wszystko da się skasować jak słowa. Niestety.

Cris Cris
 4 grudnia 2016 roku, godz. 13:44

nie konieczne, jednak miło

 4 grudnia 2016 roku, godz. 10:25  10,5°C

Z zaciśniętymi ustami i dłońmi niczego nie można powiedzieć.

piórem2 magdalena
 5 grudnia 2016 roku, godz. 9:53

a Winiary, to wiem

 3 grudnia 2016 roku, godz. 23:33  1,9°C

Najlepsze dzieła tworzymy w afekcie.

 2 grudnia 2016 roku, godz. 16:23  0,0°C

https://www.youtube.com/watch?v=YZUE4_PtOk0
Czy Lost się za­kochał, zwa­riował?
Nie. Daw­ko­wał szczęście miaro­wo i z rozsądkiem. Sma­kował i de­lek­to­wał się myślą o Des, która jed­nak nie wi­siała na nim. Nie ma nic gor­sze­go jak ob­ciążanie, uwiąza­nie sobą, jak dzwon u szyi al­pej­skiej kro­wy. Pos­ta­nowi­li że będą mie­szkać od­dziel­nie a spo­tykać wte­dy kiedy będą chcieli. Prag­ma­tyzm jest dob­rym roz­wiąza­niem ale cza­sami nie ma nic wspólne­go z praw­dzi­wym życiem. [...]

 1 grudnia 2016 roku, godz. 16:13  1,0°C

Mieć związane ręce to umrzeć za życia.

 30 listopada 2016 roku, godz. 17:20  7,6°C

W powietrzu pachniało wanilią, kiedy wszedł do pokoju sprzątała, właśnie skończyła przyrządzać ciasto z waniliowym nadzieniem. Des planowała w myślach ten dzień, wieczór. Jeszcze nie wszystko było skończone gdy niespodziewanie wszedł i stanął za nią, tak się nie umawiali. Znieruchomiała, zaskoczył ją. Wąchał teraz jej włosy, skórę nie dotykając, chłonął oczami to co za chwilę chciał pożreć.
Nie była jeszcze gotowa ale nie chciała czekać. Lost objął ją mocno przycisnął do siebie, poczuła jak [...]

piórem2 magdalena
 1 grudnia 2016 roku, godz. 10:13

- odpowiadam, Rosa Thomson to jakaś postać która pisze
- przyjemnie się pisze

 27 listopada 2016 roku, godz. 15:52  4,0°C

Desires nie była wyniosłą kobietą miała wdzięk, urodę i swoiste poczucie równości, zapominała o tytułach i stanowiskach. Dlatego może nigdy nie miała swojego kierowniczego stołka, szef obawiał, że może będzie się do niego zwracać tylko proszę pana a nie Panie Dyrektorze.
Nie malowała paznokci nie chodzila w wyzywających - zaciasnych ubraniach nawet nie wkładała szpilek, nie musiała poniżać się w ten sposób, wszyscy ją widzieli i szanowali tak jak ona ich. Miała czar i swobodę bycia, czasami to raziło, brak [...]

 24 listopada 2016 roku, godz. 17:18  0,0°C

https://www.youtube.com/watch?v=6pFw6rprqH8
Des dud­niła pal­cem po szy­bie jak­by ko­goś wy­pat­ry­wała. Myślała o tym co mówil jej Lost ni­by nie do niej ale mówił. Czuła wciąż je­go rękę na ple­cach, bo gdy wsiadała do auta dot­knął jej i szepnął do ucha:
- Uważaj na siebie.
Uważała te­raz bar­dzo, to też chodziła roz­ko­jarzo­na, my­liła cu­kier pu­der z mąką. Ka­tas­to­fa ku­linar­na była niczym przy la­winie myśli, ob­razów, które układała w swo­jej gło­wie. Lu­biła pla­nować i to ze szczegółami.
Tych de­tali trzy­mała się kur­czo­wo bo one sta­nowią zaw­sze za­gubione części układan­ki. Nic nie gu­biła trzy­mała w spec­jalnej szuf­ladzie by po­tem pozłocić i puścić jak dro­gocen­ny pył. A cza­rodziejką była, choć mało kto o tym wie­dział. Pod­rzu­cała ludziom za­pako­wane myśli, po­dar­ki miłości. Usu­wała się a po­tem przyglądała.
cdn
/R.Th./

 22 listopada 2016 roku, godz. 17:46  0,0°C

Dzwo­nek zadzwo­nił krótkie dwa ra­zy. Des weszła i zo­rien­to­wała się że Lost chy­ba jest w trak­cie przep­ro­wadzki al­bo re­mon­tu. Uda­wała że nic nie widzi a umiała uda­wać jak ra­sowy iluz­jo­nis­ta. Po­dała mu tek­st i chciała wyjść, Lost na­legał by jed­nak weszła. Zgodziła się, Lost zaw­sze się jej po­dobał ale dos­ko­nale to uk­ry­wała. Te­raz nie mu­siała. Po­pijając Por­to­ricę roz­ma­wiali o pra­cy, wy­mieniali wspólnych zna­jomych. Pop­rzez roz­mowę można wiele wy­nieść. Des wy­nosiła jak sro­ka błys­kotki, cho­wała by po­tem zas­koczyć a lu­biła to ro­bić. Miły wieczór spedzi­li w kuchni o po­wie­rzchni ba­jecznie dużej, przy XIX wie­cznym, sto­le po pradziad­ku Los­ta, który niemało przeżył. Des się śmiała a Lost czuł się nadzwyczaj swo­bod­nie. Pat­rzał na jej ro­ześmianą twarz była pro­mien­na, szcze­ra jak dziec­ko.
Nie wy­korzys­tał te­go, był dżen­telme­nem. Zamówił Des taksówkę.
cdn

/ Ro­sa Thom­son/

 19 listopada 2016 roku, godz. 19:15  0,0°C

Ro­bienie cze­goś na os­tatnią chwilę nie jest dob­re. To prze­jaw nie­chluj­stwa al­bo me­galo­mania lub połącze­nia tych dwóch rzeczy. Lost wszys­tko odkładał na po­tem, jak te książki z le­wej na prawą. Ze stoic­kim spo­sobem bił się z myśla­mi która zwy­cięży. Czuł że po­winien zadzwo­nić do De­sires przep­ro­sić za swo­je zacho­wanie. Uważał też że to wszys­tko przez nią i gdy­by nie jej prob­lem to on by nie mu­siał te­raz tłumaczyć dlacze­go sasnął pod­czas ich roz­mo­wy. [...]

 16 listopada 2016 roku, godz. 16:31  2,3°C

13

Zamek w drzwiach zacinał się, Lost denerwował się na to. Miał łatwość wkurzania się czymkolwiek. Postanowił go naprawić, poprzątać w końcu mieszkanie, jedyną rzecz którą dostał w spadku po rodzinie. Pracy miał wiele, chciał odnowić stary holenderski regał, odkurzyć schowane obrazy, książki z przed wojny, penie nie dostanie za to wiele pieniędzy, ale zawsze głowę zajmie czymś pożytecznym dla siebie. Matka zawsze mówiła "porządek wokół siebie nie bałagani głowy". I to było mu potrzebne jak niemowlakowi [...]

piórem2 magdalena
 16 listopada 2016 roku, godz. 19:58

musisz nauczyć sie tańczyć do tego utworu, jak chcewsz sie ze mna spotkać - to jest warunek konieczny !!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=a5_QV97eYqM

 13 listopada 2016 roku, godz. 19:33

12

Lost niechętnie wra­cał w swo­je stro­ny, pełen obaw i niepew­ności układał w głowie możli­we sce­nariu­sze.
W drodze spot­kał Jo­sa, ko­legę z czasów stu­den­ckich kiedy to wszys­tko było możli­we, ot­warte i piękne.
Przyz­nał się że szu­ka pra­cy, zaczy­na od no­wa itd., ten wspom­niał o zwol­nieniach w No ko­men­ts*.
- Zadzwoń za­pytaj może pot­rze­bują fe­lieto­nis­ty pod­różni­ka*, śmiał się Jos.
Lost z nies­ma­kiem po­dał rękę i od­szedł.
To był szyb­ki od­ruch, bo [...]

 10 listopada 2016 roku, godz. 21:01  1,9°C

11

Człowiek stąpający po ziemi /miękko czy jak tak lu­bi/, wie co jest war­te poświece­nia a co mu­si um­rzeć, co jest dob­re a co nie ma przeszłości. Nie zaw­sze dras­tyczne zmiany są dob­re. A i często przychodzi mo­ment tęskno­ty za do­mem* za korze­niami. Przeszkadza in­na kul­tu­ra, zwycza­je.
Ga­lard czuł że Lost wcześniej czy pożniej odej­dzie. Był tu szczęśli­wy, był wol­ny, od­począł od złych wspom­nień, ale tar­gało nim ciągle poczu­cie niedos­ko­nałości. Był po­ryw­czy i nies­po­koj­ny jak nas­to­lat­ka która wy­rosła z mod­nej odzieży i mar­twi się o nową. Ga­lard wie­dział że Lost ma wszys­tkie cechy człowieka czy­nu, dob­re­go czy­nu i suk­ce­su.
Lost szu­kał no­wego we wszys­tkim i wszędzie, szyb­ko się nudził ale nie było to oz­naką zep­su­cia.
Pragnął cze­goś niepos­po­lite­go, nadzwyczaj­ne­go, je­dyne­go tyl­ko dla siebie..
Był nadzwyczaj­nym in­dy­widualistą choć bar­dzo to uk­ry­wał.
cdn

/"Posłańcy Bogów" by Ro­sa Thom­son/

piórem2

Autor

Miłość i nikczemność nie mają granic. https://www.youtube.com/watch?v=e6SV4dqnZdA
Dusza widzi to czego oczy nie umieją https://www.youtube.com/watch?v=353im7EvyAw
Kiedy nie możesz mówić milcz https://www.youtube.com/watch?v=qVn2YGvIv0w
Szanuj tych którzy wciąż trwają przy tobie https://www.youtube.com/watch?v=d3VjTcYYdRw
Kochaj najmocniej tych którzy czują tak jak ty https://www.youtube.com/watch?v=zlx8dVEkljw

Konto utworzone  8 października 2016 roku
1 konto
1 konto
Irracja
1362 teksty
 22 sierpnia 2017 roku
1 konto
1 konto
Salomon
189 tekstów
 30 maja 2017 roku

dzisiaj, godz. 22:11

piórem2 skomentował(a) tekst 15 lat jak zszedł był [...] autorstwa Mocart

dzisiaj, godz. 16:51

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:49

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:45

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] autorstwa piórem2

dzisiaj, godz. 16:43

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:40

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:39

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:37

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:34

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 16:32

piórem2 skomentował(a) tekst Willa Anna, gówno [...] swojego autorstwa