Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same. 

cytat dnia z 13 lutego 2010 roku
zebrał 559 fiszek

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 405 fiszek

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 355 fiszek

Aby stać się lepszym,
nie mu­sisz cze­kać na lep­szy świat. 

cytat dnia z 8 lipca 2010 roku
zebrał 327 fiszek

Ze szczęściem cza­sami by­wa tak jak z oku­lara­mi, szu­ka się ich, a one siedzą na nosie. 

cytat dnia z 12 lutego 2010 roku
zebrał 303 fiszki

Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie. 

cytat
zebrał 281 fiszek

Szczęścia nie można ku­pić. Na szczęście. 

cytat dnia z 11 listopada 2010 roku
zebrał 276 fiszek

Nie pot­ra­fisz żyć bez człowieka, który Cię lu­bi, dla które­go jes­teś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą ra­dość i ból, w ser­cu które­go masz za­pew­nione trwałe miej­sce. Bez człowieka, które­mu możesz zaufać; człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u które­go jes­teś zaw­sze ser­decznie witany. 

cytat
zebrał 252 fiszki

Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2010 roku
zebrał 222 fiszki

Nig­dzie nie ku­pisz szczęścia, miłość da­je je gratis. 

cytat dnia z 18 lutego 2015 roku
zebrał 206 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

15 marca 2016, 04:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 11:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 10:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 19:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]