Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Za­wieś swo­je życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi. 

cytat dnia z 21 marca 2017 roku
zebrał 37 fiszek

Po­cie­cha jest bal­sa­mem na głęboką ranę. Jest oazą w bez­kres­nej pus­ty­ni. Po­cie­cha jest jak łagodząca dłoń na two­jej skro­ni. Po­cie­cha jest niczym blis­ka, przy­jaz­na twarz. To obec­ność ko­goś, kto ro­zumie two­je łzy, przysłuchu­je się two­jemu ut­rudzo­nemu ser­cu, w smut­ku i nie­szczęściu po­zos­ta­je przy to­bie i po­maga doj­rzeć parę gwiazd. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Niepo­ważna miłość widzi wszędzie po­ważne błędy. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Kto pot­ra­fi od­dać wszys­tko, nie stra­ci niczego. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Je­dynie wo­da jest w sta­nie od­mienić pus­ty­nię. Wo­da to życie. Miłość jest tą wodą. 

cytat
zebrał 28 fiszek

To nie­szczęście, że tak mały od­stęp dzieli czas, gdy jes­teśmy zbyt młodzi, od cza­su, gdy jes­teśmy zbyt starzy. 

cytat dnia z 14 grudnia 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Nie wol­no ci być nie­szczęśli­wym, al­bo­wiem gdy ty jes­teś nie­szczęśli­wy, żad­ne­go in­ne­go człowieka nie możesz uszczęśliwić. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniej­sza niż wiedza. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Jeśli dys­po­nujesz cza­sem dla bliźniego, nig­dy nie spoglądaj na zegarek. 

cytat dnia z 30 listopada 2016 roku
zebrał 25 fiszek

Szczęście jest jak słońce. Lecz na­wet na słońcu znaj­dują się plamy. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Phil Bosmans

 
Phil Bosmans

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Phil Bos­mans » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 marca 2016, 03:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 10:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 09:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 18:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]