Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Są ludzie, którzy roz­siewają światło. I są ludzie, którzy wszys­tko zaciemniają. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Nie zaczy­naj dzi­siej­sze­go dnia od roz­pa­mięty­wania wczo­raj­szych zmartwień! 

cytat
zebrał 52 fiszki

Kto kocha te­mu rosną siły.

To, co miłość przynosi,

nig­dy nie jest ciężarem.

Kto kocha, pot­ra­fi wszystko. 

cytat
zebrał 50 fiszek

Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, ta­kim ja­kie ono jest.

Życie ze swoimi dob­ry­mi ale także złymi stronami.

Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo pot­ra­fimy kochać ludzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 44 fiszki

Gram miłości ma większą war­tość niż to­na luksusu. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Is­tnieje tyl­ko jed­na dro­ga do in­nych ludzi - dro­ga serca. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Bóg nie umieścił człowieka na zlo­dowa­ciałej pla­necie, Bóg od­dał ludzi w ręce ludzi, po­wie­rzył ich tros­ce in­nych ludzi. Dla­tego też człowiek poszu­kuje przez całe swo­je życie, świado­mie lub mniej świadom­nie, dru­giego człowieka. Poszu­kuje i tęskni za miłością, ciepłem ser­ca i za­ciszem domowym. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Bo­gac­twem człowieka są: uśmiech, przy­jaz­ny gest, po­god­ne słowo. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Bar­dziej od pieniędzy, pot­rze­bujesz miłości. Miłość to siła na­byw­cza szczęścia. 

cytat dnia z 31 grudnia 2016 roku
zebrał 37 fiszek

Phil Bosmans

 
Phil Bosmans

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Phil Bos­mans » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 marca 2016, 04:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 11:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 10:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 19:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]