Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Uszczęśli­wianie in­nych jest marze­niem ludzi szczęśliwych. 

cytat dnia z 11 października 2016 roku
zebrał 91 fiszek

Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu,

W każdym życzli­wym słowie,

I przy­jaz­nym geście,

W każdym po­moc­nym czynie.

Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu,

Które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.

W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w two­je ręce,

Jak klucz do raju. 

cytat
zebrał 83 fiszki

Praw­dzi­we po­cie­sze­nie jest wte­dy, gdy ktoś da­je ci do zro­zumienia: możesz być ta­ki, ja­ki jesteś. 

cytat dnia z 4 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas - to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem. 

cytat dnia z 13 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Wpat­ruj się w niebo i śpiewaj z ra­dości, gdyż słońce otu­la cię ciepłem i op­ro­mienia światłem - za darmo. 

cytat dnia z 25 czerwca 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Jeśli pat­rzy się ra­zem w górę, niebo się przybliża. 

cytat
zebrał 77 fiszek

Nie trze­ba być za­raz su­per op­ty­mistą, ale dla te­go, kto widzi wszys­tko tyl­ko w czar­nych bar­wach, słońce zachodzi już o poranku. 

cytat dnia z 18 marca 2015 roku
zebrał 75 fiszek

Dob­ry człowiek jest jak małe światełko. Wędru­je pop­rzez mro­ki nasze­go świata i na swo­jej drodze za­pala zgaszo­ne gwiazdy. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Człowiek, który pot­ra­fi roz­ma­wiać z drze­wem, nie pot­rze­buje psychiat­ry. Nies­te­ty spo­ro ludzi uważa inaczej. 

cytat dnia z 18 lipca 2017 roku
zebrał 61 fiszek

Hu­mor i cier­pli­wość to dwa wielbłądy, na których prze­mie­rzyć można wszys­tkie pustynie. 

cytat dnia z 4 września 2012 roku
zebrał 60 fiszek

Phil Bosmans

 
Phil Bosmans

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Phil Bos­mans » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 marca 2016, 03:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 10:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 09:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 18:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]