Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Nie cho­waj się. Są ludzie, którzy cię potrzebują. 

cytat dnia z 22 kwietnia 2011 roku
zebrał 198 fiszek

Szczęście nie jest ko­loro­wym mo­tylem, za którym mu­sisz po­biec, jeśli chcesz go złapać. Szczęście jest jak cień: podąża za tobą na­wet wte­dy, gdy o nim nie myślisz. 

cytat dnia z 13 stycznia 2012 roku
zebrał 178 fiszek

Zo­baczysz wszys­tko inaczej i o wiele le­piej ocza­mi, które wy­lały łzy. 

cytat dnia z 19 maja 2014 roku
zebrał 172 fiszki

Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go ukrywamy.
W każdym [...] — czytaj całość

cytat dnia z 21 stycznia 2009 roku
zebrał 164 fiszki

Czy jeszcze pa­miętasz, że zos­tałeś stworzo­ny do radości? 

cytat dnia z 3 września 2013 roku
zebrał 150 fiszek

W ciszy two­je ser­ce znaj­dzie od­po­wie­dzi, których ro­zum zna­leźć nie potrafi. 

cytat dnia z 20 września 2012 roku
zebrał 149 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj naj­piękniej­szych dni twe­go życia! Wra­caj do nich, ilek­roć w twoim życiu wszys­tko zaczy­na się walić. 

cytat
zebrał 133 fiszki

Życzę ci od­wa­gi, jaką ma słońce, które codzien­nie od no­wa wschodzi nad wszelką nędzą świata.

Niektórzy po za­pad­nięciu zmro­ku już nie pot­ra­fią uwie­rzyć w słońce. Bra­kuje im tej od­ro­biny cier­pli­wości, aby doczekać [...] — czytaj całość

cytat dnia z 20 maja 2013 roku
zebrał 128 fiszek

Po każdym dniu trze­ba pos­ta­wić kropkę, od­wrócić kartę i zaczy­nać na nowo. 

cytat dnia z 14 maja 2013 roku
zebrał 126 fiszek

Sztu­ka życia - to cie­szyć się małym szczęściem. 

cytat
zebrał 98 fiszek

Phil Bosmans

 
Phil Bosmans

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Phil Bos­mans » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 marca 2016, 03:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 10:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 09:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 18:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]