Paulo Coelho

Zgro­madzi­liśmy 387 cytatów Paulo Coe­lho.

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. 

cytat dnia z 1 grudnia 2009 roku
zebrał 898 fiszek

Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach? Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. [...] Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli. 

cytat dnia z 27 grudnia 2009 roku
zebrał 810 fiszek

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

cytat dnia z 17 grudnia 2009 roku
zebrał 758 fiszek

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 700 fiszek

Ser­ce oba­wia się cier­pień [...] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cierpienie. 

cytat dnia z 31 stycznia 2016 roku
zebrał 505 fiszek

Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód. 

cytat dnia z 31 grudnia 2009 roku
zebrał 489 fiszek

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. 

cytat dnia z 23 lipca 2010 roku
zebrał 431 fiszek

Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. 

cytat
zebrał 397 fiszek

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...]. 

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 345 fiszek

Miłość jest zaw­sze no­wa. I bez względu na to, czy w życiu kocha­my raz, dwa, czy dziesięć ra­zy zaw­sze sta­jemy w ob­liczu nieznanego. 

cytat dnia z 17 lutego 2009 roku
zebrał 345 fiszek
Cytaty z książek

AlchemikAl­che­mikKsiążka opo­wiada his­to­rię pas­terza z An­da­luz­ji o imieniu San­tiago. Pew­nej no­cy śni [...]

Alef

BridaBri­daOpo­wieść o Bridzie, młodej ir­lan­dzkiej dziew­czy­nie, i o jej ducho­wych poszu­ki­wa­niach. Na [...]

Być jak płynąca rzekaByć jak płynąca rze­kaPier­wsza pub­li­kac­ja esejów i fe­lietonów ze świato­wych me­diów w jed­nym zbio­rze. Zbiór [...]

Czarownica z PortobelloCza­row­ni­ca z Por­to­bel­loKim jest Ate­na? Sierotą porzu­coną przez Cy­gankę w Tran­sylwa­nii. Dziec­kiem zab­ra­nym do [...]

Demon i panna PrymDe­mon i pan­na PrymCzy człowiek jest z grun­tu dob­ry czy zły? Pew­ne­go dnia do Vis­cos, małego [...]

De­mon i Pan­na Prym

Jedenaście minutJe­denaście mi­nutMa­ria, młoda dziew­czy­na z bra­zylij­skiej pro­win­cji, wy­rusza w da­leką podróż. Jed­nak świat [...]

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałamNa brze­gu rze­ki Pied­ry usiadłam i płakałamKażdy pot­rze­bu­je zwier­ciadła, w którym mógłby się przej­rzeć. Pew­nie dla­tego jed­na połowa [...]

Piąta góraPiąta góraCza­sem próżność lub pycha każą nam wie­rzyć, że wszys­tko od nas za­leży. [...] 

PielgrzymPiel­grzymBo­ha­ter książki wy­rusza na piel­grzymkę do San­tiago de Com­poste­la le­gen­darną Drogą Mleczną, [...]

Podręcznik wojownika światłaPodręcznik wo­jow­ni­ka światłaZbiór krótkich przy­po­wieści. Ty­tułowy bo­hater - wo­jow­nik - niesie ludziom wiarę i [...]

Weronika postanawia umrzećWe­roni­ka pos­ta­nawia um­rzećUmiera się na wiele spo­sobów: z miłości, z tęskno­ty, z roz­paczy, ze [...]

Wo­jow­nik światła

ZahirZa­hirEs­ter, żona zna­ne­go pi­sarza, zni­ka bez wieści. Os­tatni raz widziano ją z [...]

Zwycięzca jest samZwy­cięzca jest samTym ra­zem Paulo Coe­lho po­ka­zu­je nam całą ple­jadę pos­ta­ci z wiel­kiego świata: [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
B C D
Aktywność

31 stycznia 2016, 18:54Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Serce oba­wia się cier­pień [...]

31 stycznia 2016, 18:11aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Serce oba­wia się cier­pień [...]

31 stycznia 2016, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Serce oba­wia się cier­pień [...]

31 stycznia 2016, 01:20Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Serce oba­wia się cier­pień [...]

23 października 2015, 20:10Booksmylife sko­men­to­wał tek­st W życiu bo­wiem is­tnieją [...]

8 stycznia 2015, 23:18samotna_ sko­men­to­wał tek­st To możli­wość spełnienia marzeń [...]