Paul Ambroise Valéry

Zgro­madzi­liśmy 8 cytatów Paula Valéry'ego.

Kiedy nie można zaata­kować myśli, ata­kuje się myśliciela. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Glo­sa do Kar­tezjusza: cza­sem myślę; cza­sem jestem. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Każda rodzi­na tai w so­bie swois­te nieza­dowo­lenie, które zmusza do ucie­czki każde­go jej człon­ka, dopóki po­siada on jakąkol­wiek siłę żywotną. 

cytat

Na­leży do­dać siebie do te­go, co się zastaje. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
U V W
Aktywność