Patrick Süskind

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Pat­rick Süskind.

Myśle­nie, to zbyt trud­na spra­wa, żeby każdy dy­letant mógł się tym zaj­mo­wać. Ale każdy sądzi, że pot­ra­fi myśleć i myśli bez żad­nych zahamowań. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Niewie­dza nie hańbi, większość poczy­tuje ją za szczęście. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Pachniało nie jak za­pach, tyl­ko jak człowiek, który pachnie. Gdy­by użył te­go pachnidła człowiek, który sam pachnie jak człowiek, ol­fakto­rycznie mieli­byśmy wrażenie, że jest obok nas dwóch ludzi. 

cytat dnia z 25 lipca 2017 roku
zebrał 10 fiszek

Pot­rze­buję zaw­sze ko­biety, której zdo­być nie mogę. A jeżeli nie mogę jej zdo­być, to in­nej nie pot­rze­buję wcale. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ko­go przy­padek i nieus­tanne poszu­kiwa­nia praw­dy za­wiodły na drogę praw­dy, ten mu­si iść nią do końca, na­wet jeśli nie zaz­na odtąd spo­koju ani po­cie­chy i na­wet jeśli nikt mu za to nie podziękuje. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ludzie bo­wiem mogą za­mykać oczy na wiel­kość, na grozę, na piękno, i mogą za­mykać uszy na me­lodie al­bo bałamut­ne słowa. Ale nie mogą uciec przed za­pachem. Za­pach bo­wiem jest bra­tem od­dechu. Zapach [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 4 fiszki

Patrick Süskind

 
Patrick Süskind

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

KontrabasistaKon­tra­basis­ta„Kon­tra­ba­sistą nie można się urodzić. Kon­tra­basistą zos­ta­je się z przy­pad­ku i roz­cza­rowa­nia” [...]

PachnidłoPachnidłoJan Bap­tys­ta Gre­nuil­le, ob­darzo­ny niepos­po­li­tym zmysłem węchu, tworzy naj­dos­ko­nal­sze na świecie elik­si­ry [...]

Trzy historie i jedno rozważanieTrzy his­to­rie i jed­no roz­ważanieMłoda ar­tys­tka prześla­do­wa­na ob­sesją wiel­kości. Sta­ry mis­trz po­ko­nu­je pre­ten­den­ta, ale re­zyg­nu­je z [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Patrick Süskind

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Pat­rick Süskind » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

19 czerwca 2013, 22:11Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Niewiedza nie hańbi, większość [...]

19 czerwca 2013, 22:09Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Myślenie, to zbyt trud­na [...]