Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Ko­bieta będzie flir­to­wać z ja­kim­kolwiek mężczyzną dopóty, dopóki in­ni to obserwują. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Ogół ludzi zdradza niena­syconą cieka­wość wszys­tkiego, z wyjątkiem te­go, co war­te jest poznania. 

cytat dnia z 29 września 2013 roku
zebrał 35 fiszek

Lu­bisz wszys­tkich, to znaczy, że wszys­cy są ci obojętni. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Za późno przyz­na­jemy, że je­dyną rzeczą, której nie żałuje­my, to nasze błędy. 

cytat dnia z 15 września 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Wiele jest ta­kich rzeczy, które już daw­no byśmy wyrzu­cili, ale boimy się, że ktoś mógłby je później znaleźć. 

cytat dnia z 9 stycznia 2015 roku
zebrał 33 fiszki

Ok­reślać znaczy ograniczać. 

cytat dnia z 6 października 2013 roku
zebrał 33 fiszki

Kochać – to znaczy wznieść się po­nad siebie. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Cza­sami myślę, że Bóg tworząc człowieka prze­cenił nieco swo­je możliwości. 

cytat dnia z 26 sierpnia 2016 roku
zebrał 32 fiszki

Lu­bię plot­ki o in­nych, ale o mnie sa­mym wca­le mnie nie in­te­resują. Brak im uro­ku nowości. 

cytat dnia z 15 czerwca 2013 roku
zebrał 29 fiszek

Nie grzeszą ci, którzy grzeszą z miłości. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność