Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Dzieci zaczy­nają od te­go, że kochają swoich rodziców. Po pew­nym cza­sie sądzą ich. Rzad­ko kiedy im wy­baczają.

Chil­dren be­gin by lo­ving their pa­ren­ts; af­ter a ti­me they jud­ge them. Ra­rely, if ever, do they for­gi­ve them. (ang.) 

cytat dnia z 16 marca 2014 roku
zebrał 45 fiszek

Egoizm nie po­lega na tym, że żyje się tak, jak się chce, lecz na żąda­niu od in­nych, by żyli tak, jak my chcemy. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Kiedy ko­bieta nie ma rac­ji, pier­wsza rzecz, którą na­leży zro­bić, to na­tychmiast ją przeprosić. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Pot­ra­fimy zaw­sze być mi­li dla ludzi, którzy nas zu­pełnie nie obchodzą. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Każdy jest ta­ki, ja­kim go stworzył Bóg, a cza­sem na­wet gorszy. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Ból w odróżnieniu od przy­jem­ności nie no­si maski. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Kiedy bo­gowie chcą nas uka­rać, spełniają nasze prośby. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Pat­riotyzm jest cnotą ziejących nienawiścią.

Pat­riotism is the vir­tue of the vi­cious. (ang.) 

cytat
zebrał 40 fiszek

Błogosławieni, którzy nie mając nic do po­wie­dze­nia, trzy­mają język za zębami. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Cy­nik to człowiek, który zna cenę wszys­tkiego, a nie zna war­tości niczego. 

cytat dnia z 11 lipca 2012 roku
zebrał 37 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność