Olivia Goldsmith

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Oli­via Gol­dsmith.

Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. 

cytat dnia z 29 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość. 

cytat dnia z 22 kwietnia 2012 roku
zebrał 92 fiszki

Pe­symis­ta po­wie, że szklan­ka jest do połowy pus­ta, a op­ty­mis­ta, że do połowy pełna. Wiecie, co ja o tym myślę? Że ta szklan­ka nie jest w połowie ani pełna, ani pus­ta, tylko [...] — czytaj całość

cytat dnia z 26 lipca 2009 roku
zebrał 32 fiszki

Ser­ce biło jej moc­niej, ilek­roć wspo­minała swój sen. To było ta­kie cu­dow­ne, kochać i być kochaną. Po prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nie porzucona. 

cytat
zebrał 21 fiszek

W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Odi­zolo­wanie pochłaniało wszys­tkie uczu­cia i na­pełniało duszę pus­tką, częściowo uni­ces­twiało na­wet poczu­cie człowie­czeństwa. Bo o człowie­czeństwie nie de­cydują ani nasze ciała, ani umysły, lecz od­czu­cia. [...] Poz­ba­wieni uczuć przes­ta­jemy być ludźmi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ad­wo­kaci są jak dziw­ki. [...] I jed­nym, i dru­gim płaci się za godzi­ny, więc nie ma co liczyć na dłuższe spotkanie. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Od ra­zu zro­zumiała, że po­pełniła fa­tal­ny błąd.Po raz pier­wszy w życiu miała niez­bitą pew­ność, że przystąpiła do tej naj­ważniej­szej próby całko­wicie niep­rzy­goto­wana, zbyt­nio ufając we włas­ne siły i umiejętności. Więzienie tak bardzo [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność