Nicholas Sparks

Zgro­madzi­liśmy 63 cytaty, których auto­rem jest Nicho­las Spar­ks.

Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. 

cytat dnia z 22 stycznia 2010 roku
zebrał 531 fiszek

W miłości nig­dy nie jest za późno na drugą szansę. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2010 roku
zebrał 317 fiszek

Człowiek zu­pełnie nie wie, kiedy to­nie, która krop­la wo­dy wyz­nacza mu koniec. 

cytat dnia z 16 lipca 2010 roku
zebrał 253 fiszki

Kiedy człowiek się za­kochu­je, je­go życie nieod­wra­cal­nie się zmienia i choćby nie wie­dzieć jak się próbo­wało, to uczu­cie nig­dy nie zniknie. 

cytat dnia z 17 lutego 2015 roku
zebrał 229 fiszek

Jeżeli dzieci mają jakąś prze­wagę nad do­rosłymi, [...] to jest nią umiejętność szyb­kiego wybaczania. 

cytat dnia z 19 lutego 2012 roku
zebrał 147 fiszek

I to uczu­cie prze­mieniło go na zaw­sze. Praw­dzi­wa miłość pot­ra­fi to zro­bić z człowiekiem, [...]. 

cytat
zebrał 116 fiszek

– I co pod­po­wiada ci two­je serce?
– Nie wiem.
– Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć. 

cytat
zebrał 112 fiszek

[...] cu­da – na­wet naj­bar­dziej niewytłumaczal­ne i niewiary­god­ne – is­tnieją i zdarzają się, kpiąc z na­tural­ne­go porządku rzeczy. 

cytat dnia z 19 lutego 2014 roku
zebrał 95 fiszek

Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. 

cytat dnia z 15 sierpnia 2014 roku
zebrał 95 fiszek

W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji.
Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu.
— czytaj całość

cytat
zebrał 88 fiszek
Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

18 lutego 2015, 13:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedy człowiek się za­kochu­je, [...]

17 lutego 2015, 20:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy człowiek się za­kochu­je, [...]

17 lutego 2015, 18:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedy człowiek się za­kochu­je, [...]

17 lutego 2015, 10:28Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Kiedy człowiek się za­kochu­je, [...]

17 lutego 2015, 01:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st Człowiek zu­pełnie nie wie, [...]

17 lutego 2015, 01:11mechaa sko­men­to­wał tek­st Kiedy człowiek się za­kochu­je, [...]

24 sierpnia 2013, 01:03Ksandra sko­men­to­wał tek­st W miłości nig­dy nie [...]