20 maja 2020 roku, godz. 12:26
 16 maja 2020 roku, godz. 19:20
 14 maja 2020 roku, godz. 10:58
 3 maja 2020 roku, godz. 10:28
 2 maja 2020 roku, godz. 23:26
 2 maja 2020 roku, godz. 8:55
 2 maja 2020 roku, godz. 1:18