Mieczysław Maliński

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest Mie­czysław Ma­liński.

Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2012 roku
zebrał 123 fiszki

Wśród morza ewen­tual­ności: te­go, co pot­rzeb­ne, mniej pot­rzeb­ne i zby­teczne, te­go, co przy­jem­ne, a pożyteczne, te­go, co szkod­li­we, bar­dziej szkod­li­we, a sma­kowi­te, te­go, co opłacal­ne, bar­dziej opłacal­ne, a krzyw­dzące dru­giego człowieka, tego, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 90 fiszek

Żeby tak os­tro, tak os­ta­tecznie, tak już, tak na­tychmiast, tak bez wy­boru pra­wie, tak al­bo – al­bo. A my na lu­zie, na „może”, „ewen­tual­nie”, „jak mi będzie od­po­wiadało”, „za­leży, jak się ułoży”. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 28 września 2010 roku
zebrał 79 fiszek

Chcieli­byśmy być jak skała, jak stal al­bo jak dąb. A my - z gli­ny. W niej tu i ówdzie ka­wałek szlachet­ne­go mar­mu­ru, nier­dzew­nej sta­li. Obiecu­jemy i za­pomi­namy. Jes­teśmy pew­ni i wątpi­my. Angażujemy [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 67 fiszek

To nie ty wyb­rałeś so­bie czas, w którym żyjesz. Może wo­lałbyś kiedy in­dziej, gdzie in­dziej, wy­god­nie, spo­koj­nie, przy­jem­nie, z ko­cykiem na ko­lanach, przy ko­min­ku, przed te­lewi­zor­kiem, z ka­wusią w ręce, z książką [...] — czytaj całość

cytat dnia z 24 marca 2012 roku
zebrał 62 fiszki

Codzien­nie jes­teś sprze­dawa­ny za miskę socze­wicy. Codzien­nie jes­teś zdradza­ny za 30 sreb­rników. Codzien­nie na­poty­kasz mnóstwo nietaktów, niede­likat­ności, in­te­resow­ności, ma­nipu­lowa­nia twoją osobą, nie mówiąc już o ata­kach bru­tal­ności, cham­stwa, nieuczciwości.
Naucz się mówić: nieważne. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 czerwca 2009 roku
zebrał 55 fiszek

Może już nie py­tasz sze­roko ot­warty­mi ocza­mi dziec­ka, które dos­tało nies­podziewa­nie w twarz: dlacze­go? Te­raz, gdy spo­tyka cię ja­kaś ra­dość, już wiesz, że przyj­dzie wyrówna­nie - cier­pienie. Zaob­serwo­wałeś może jeszcze coś więcej. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 35 fiszek

Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż. 

cytat dnia z 18 grudnia 2013 roku
zebrał 24 fiszki

Wza­jem­nie za­sila­my się dob­rem, wza­jem­nie przy­gasza­my się złem. 

cytat
zebrał 20 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność