Michel Houellebecq

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów Miche­la Houel­le­bec­qa.

Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. 

cytat dnia z 21 maja 2012 roku
zebrał 26 fiszek

Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czterdziestce. 

cytat dnia z 9 lipca 2012 roku
zebrał 16 fiszek

Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. 

cytat dnia z 2 kwietnia 2015 roku
zebrał 14 fiszek

Lu­biłem przeglądać ka­talo­gi z ofer­ta­mi wa­kacyj­ny­mi [...]; a zwłaszcza ce­niłem so­bie sys­tem sta­wiania pew­nej liczby gwiaz­dek, żebyśmy wie­dzieli, jak in­tensyw­ne­go szczęścia ma­my pra­wo się spodziewać. Ja nie byłem szczęśli­wy, ale do szczęścia żywiłem wiele sza­cun­ku i wciąż dążyłem do je­go osiągnięcia. 

cytat dnia z 15 czerwca 2017 roku
zebrał 8 fiszek

Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia. 

cytat dnia z 9 grudnia 2016 roku
zebrał 6 fiszek

[...] jest ta­ki mo­ment, kiedy można coś zro­bić, aby zdo­być szczęście, ten mo­ment trwa kil­ka dni, cza­sem kil­ka ty­god­ni, a na­wet miesięcy, ale następu­je on raz i tyl­ko raz, nie można do [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 4 fiszki

To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Siedząc ze spuszczoną głową i słuchając re­ligij­nych pieśni pog­rze­bowych, czułem się bar­dzo swo­bod­nie, o wiele le­piej, niż gdy­bym na przykład był na czyimś ślu­bie. Naj­wy­raźniej pog­rze­by to coś dla mnie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Michel Houellebecq

 
Michel Houellebecq

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Cząstki elementarneCząstki ele­men­tarnePi­sa­na z per­spek­ty­wy da­le­kiej przyszłości his­to­ria dwóch bra­ci, biolo­ga mo­le­ku­lar­ne­go Miche­la oraz [...]

H. P. Lovecraft – przeciw światu, przeciw życiuH. P. Lo­vec­raft – prze­ciw światu, prze­ciw życiuEsej Miche­la Houel­le­bec­qa o Sa­mot­ni­ku z Pro­viden­ce to wy­nik długo­let­niej fas­cy­nac­ji i [...]

Mapa i terytoriumMa­pa i te­ryto­riumNaj­now­sza po­wieść Houel­le­bec­qa, która stała się wy­darze­niem, za­nim tra­fiła do księgarń, a [...]

Możliwość wyspyMożli­wość wys­pyDa­niel to za­wodo­wy ko­mik, pa­rający się pi­sa­niem skan­da­licznych skeczy. Jest człowiekiem nie­szczęśli­wym: [...]

PlatformaPlat­formaMichel Re­nault jest człowiekiem pus­tym, prze­ciętnym, niepo­ciągającym. Pra­cuje w mi­nis­ter­stwie kul­tu­ry, wie­dzie [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michel Houellebecq

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Michel Houel­le­becq » autor: Michał Szyksznian

Aktywność