Michaił Afanasjewicz Bułhakow

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów, których auto­rem jest Michaił Afa­nas­je­wicz Bułha­kow.

Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości? A niechże wyrwą te­mu kłam­cy je­go plu­gawy język! 

cytat dnia z 15 kwietnia 2010 roku
zebrał 155 fiszek

Zro­zum­cie, że język może uk­ryć prawdę, ale oczy - nigdy. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2009 roku
zebrał 128 fiszek

Na co by się zdało two­je dob­ro, gdy­by nie is­tniało zło i jak­by wyglądała ziemia, gdy­by z niej zniknęły cienie? 

cytat dnia z 8 października 2011 roku
zebrał 84 fiszki

Lu­bię sie­dzieć nis­ko [...] upa­dek nie jest wówczas tak niebezpieczny. 

cytat dnia z 19 października 2013 roku
zebrał 73 fiszki

„– To wódka? – słabym głosem za­pytała Małgorza­ta.(...) – Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus.” 

cytat
zebrał 68 fiszek

Ten, który kocha, po­winien dzielić los te­go, ko­go kocha. 

cytat dnia z 4 marca 2014 roku
zebrał 67 fiszek

Ogarnął mnie smu­tek przed da­leką drogą. Praw­da, mes­ser, że ta­ki smu­tek jest czymś na­tural­nym, na­wet wte­dy, kiedy człowiek wie, że u kre­su tej dro­gi cze­ka go szczęście? 

cytat dnia z 5 maja 2016 roku
zebrał 44 fiszki

Nie wiado­mo, dlacze­go wszys­cy mówią do kotów ty, choć ja­ko żywo żaden kot nig­dy z ni­kim nie pił bruderszaftu. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2012 roku
zebrał 38 fiszek

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z 24 lipca 2014 roku
zebrał 35 fiszek

Zbyt mnie straszy­li i te­raz niczym już przes­traszyć nie są w stanie. 

cytat dnia z 10 marca 2014 roku
zebrał 33 fiszki

Michaił Afanasjewicz Bułhakow

 
Michaił Afanasjewicz Bułhakow

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michaił Afanasjewicz Bułhakow

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Michaił Afa­nas­je­wicz Bułha­kow » autor: Michał Szyksznian

Aktywność