Maxime Chattam

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów Ma­xime'a Chat­ta­ma.

Praw­dzi­we szczęście w życiu nie po­lega na uśmie­chach ra­dości, ale właśnie na tych mo­men­tach niepew­ności, kiedy wszys­tko może się od­wrócić, tyl­ko że nikt nie wie, w którą stronę. 

cytat dnia z 28 maja 2012 roku
zebrał 16 fiszek

Rzeczy­wis­tość często prze­ras­ta fikcję. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... 

cytat
zebrał 6 fiszek

Dob­re chęci to niek­westiono­wana za­leta, niekiedy jed­nak także źródło kłopotów... 

cytat
zebrał 5 fiszek

Życie nie jest za dar­mo - na­rodzi­ny sta­nowią pier­wszy rachu­nek, na­leży za­tem płacić wszys­tkie następne, aby od­sunąć jak naj­da­lej os­ta­teczny koniec. 

cytat
zebrał 4 fiszki

...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Mówi się często, że sta­rość to ut­ra­ta god­ności, zaś śmierć to jej odzys­ka­nie - być może, lecz pod wa­run­kiem, że ktoś przej­dzie obok w mo­men­cie śmier­ci i ułoży ciało w po­zyc­ji god­nej; śmierć bo­wiem ma to do siebie, że lu­bi uderzać w chwi­lach, kiedy się jej naj­mniej oczekuje. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Maxime Chattam

 
Maxime Chattam

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Otchłań złaOt­chłań złaPor­tland w sta­nie Ore­gon. Młode piękne ko­biety zni­kają w ta­jem­niczych oko­licznościach. Mor­derca [...]

W ciemnościach strachuW ciem­nościach strachuCo ro­ku w różnych mias­tach Stanów Zjed­noczo­nych ludzie zni­kają bez śla­du. Ju­lia, [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Maxime Chattam

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ma­xime Chat­tam » autor: Michał Szyksznian

Aktywność