maty

Autor

"Serce jedynym, prawdziwym pisarzem"

Wszystkie teksty zamieszczone na
Profilu są MOJEGO AUTORSTWA

Zabierz je do myśli, nigdzie więcej.
In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami )

Konto utworzone  10 stycznia 2014 roku

Zeszyty

Fenomeny ludzkiej duszy

Złożone uczucia w prostej formie ....

To coś

To wszystko

1 konto
maty
80 tekstów 5 371
Wszystkie teksty