Mark Twain

Zgro­madzi­liśmy 127 cytatów Mar­ka Twaina.

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2009 roku
zebrał 399 fiszek

Le­piej jest nie odzy­wać się wca­le i wy­dać się głupim, niż odez­wać się i roz­wiać wszel­kie wątpliwości. 

cytat dnia z 13 maja 2011 roku
zebrał 270 fiszek

Od­wa­ga to pa­nowa­nie nad strachem, a nie brak strachu.

Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear - not ab­sence of fear. (ang.) 

cytat dnia z 14 sierpnia 2015 roku
zebrał 235 fiszek

Jeśli się chce, by mężczyz­na czy chłopiec pożądał da­nej rzeczy, na­leży ją je­dynie uczy­nić trud­no osiągalną. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2013 roku
zebrał 229 fiszek

Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać. 

cytat dnia z 23 lutego 2012 roku
zebrał 224 fiszki

Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. 

cytat dnia z 2 czerwca 2013 roku
zebrał 216 fiszek

Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. 

cytat dnia z 28 lutego 2011 roku
zebrał 195 fiszek

Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu. 

cytat dnia z 20 grudnia 2011 roku
zebrał 168 fiszek

Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. 

cytat dnia z 13 listopada 2010 roku
zebrał 150 fiszek

Aby zer­wać z na­wykiem, wyrób so­bie in­ny, który go wymaże. 

cytat dnia z 30 stycznia 2009 roku
zebrał 149 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność