Maria Dąbrowska

Zgro­madzi­liśmy 46 cytatów, których auto­rem jest Ma­ria Dąbrow­ska.

Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku. 

cytat dnia z 28 lutego 2009 roku
zebrał 141 fiszek

Jak­by cier­pienie uczyło, to Pol­ska byłaby jed­nym z najmędrszych krajów świata. 

cytat dnia z 11 listopada 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2016 roku
zebrał 59 fiszek

By­wają chwi­le, gdy naj­skryt­sze na­wet ser­ce mil­czeć nie może. 

cytat
zebrał 35 fiszek

In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda. 

cytat dnia z 10 października 2012 roku
zebrał 30 fiszek

By­wa, że ko­muś star­cza od­wa­gi w wyjątko­wych oko­licznościach, a nie star­cza na co dzień. 

cytat dnia z 16 lipca 2017 roku
zebrał 22 fiszki

Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Być przed­miotem czyichś nadziei - zaw­sze to le­piej, niż nie budzić ich wcale. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy. 

cytat
zebrał 11 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność

4 października 2017, 21:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Próżność - to najżałośniej­sza [...]

17 lipca 2017, 15:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bywa, że ko­muś star­cza [...]

16 lipca 2017, 21:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bywa, że ko­muś star­cza [...]

21 kwietnia 2016, 08:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Marzenia zwyk­le się spełniają, [...]

15 stycznia 2016, 09:40IKON sko­men­to­wał tek­st Polacy są od im­pro­wizac­ji, [...]