Marek Edelman

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Ma­rek Edel­man.

Czy to w ogóle można było naz­wać pow­sta­niem? Chodziło prze­cież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z ko­lei przyszli. Chodziło tyl­ko o wybór spo­sobu umierania. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Prze­cież ludzkość umówiła się, że umiera­nie z bro­nią jest piękniej­sze niż bez broni. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Po­dej­mo­wane de­cyz­je są ma­nifes­tacją osobowości. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ważne było prze­cież, że się strze­la. To trze­ba było po­kazać. Nie Niem­com. Oni to pot­ra­fili le­piej. Te­mu in­ne­mu światu, który nie był niemiec­kim światem, mu­sieliśmy po­kazać. Ludzie zaw­sze uważali, że strze­lanie jest naj­większym bo­hater­stwem. No to żeśmy strzelali. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Wte­dy wy­dawało nam się, że jak się ma dwa re­wol­we­ry, to ma się wszystko. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

20 października 2012, 17:48zingela sko­men­to­wał tek­st Ważne było prze­cież, że [...]