11 lutego 2016 roku, godz. 15:24 47,7°C
Marek1410 Andrzej
 12 lutego 2016 roku, godz. 00:09

Widzisz w Twym życiu może liczą się właśnie MOMENTY !

Powinieneś uważać na używanie określeń które wskazują lub przewyższają Twój poziom. Zbierz się więc w milczeniu na wdechu i nie zatruwaj powietrza bo rozsiewasz niezbyt przyjemny zapach wydechem,.

 9 lutego 2016 roku, godz. 11:10 6,6°C
Marek1410 Andrzej
 12 lutego 2016 roku, godz. 11:55

Więc opiniuj z większą dokładnością, chyba, że zgodnie z tekstem myśl Twa zgwałcona, rumba, twist i dyskoteka.....pozdrawiam :)

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku