29 stycznia 2016 roku, godz. 00:52 6,8°C
Marek1410 Andrzej
 29 stycznia 2016 roku, godz. 14:43

Domyśliłem się, że wiesz czego obraz dałaś w opinii :).
PS. Ciekawe myśli wychodzą Tobie do słowa pit :) rozumiem że górę bierze Twoje doświadczenie w wciskaniu kitu ttttfuuuu pitu .

 21 stycznia 2016 roku, godz. 1:16 14,1°C
grendel auuuuuuuuuu
 21 stycznia 2016 roku, godz. 17:25

Niee

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku
1 konto
Marek1410
3 teksty
Wszystkie dzienniki