Marc Levy

Zgro­madzi­liśmy 16 cytatów, których auto­rem jest Marc Le­vy.

Sa­mot­ność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przes­tają pachnieć. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... 

cytat
zebrał 59 fiszek

Pozwól mi wpro­wadzić cię do mo­jego świata, będę kiero­wać tam każdym twoim kro­kiem, nauczę się twoich prze­budzeń, wy­myślę two­je no­ce, będę przy to­bie. Po­zacieram wszys­tkie wy­tyczo­ne lo­sy, zaszyję wszys­tkie ra­ny. Kiedy będziesz [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 33 fiszki

Gdy­byś znała te wszys­tkie dro­gi, ja­kie ob­rałem, żeby dot­rzeć do ciebie. Zo­fio, ja nie wie­działem, często się my­liłem, za każdym ra­zem zaczy­nałem od no­wa, z jeszcze większą ra­dością, większą od­wagą. Chciałbym, żeby [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 24 fiszki

Czy wy­dawało ci się już kiedyś, że świat po­zos­ta­wi cię samą w ty­le, czy miałaś uczu­cie, zaglądając w każdy kąt mie­szka­nia, że przes­trzeń zawęża się, prze­kona­nie, że ub­ra­nie starze­je się w ciągu [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 16 fiszek

- (...) Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jest mi zim­no, gorąco, pocą mi się ręce, bo­li mnie brzuch, mam sucho w ustach.
- Po pros­tu się zakochałeś! 

cytat
zebrał 15 fiszek

Ry­zyko ja­kie po­dej­mu­jemy kochając po­lega na tym, że kocha­my nie tyl­ko za­lety ale i wa­dy. Nie da się te­go rozdzielić. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Sztu­ka życia po­lega po części na tym, by przez­wy­ciężać własną bezradność. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pro­wadzić nor­malne życie to szczęście, które­go nie wol­no trwonić. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Póki tli się is­kier­ka życia, jest też nadzieja, że wszys­tko może się wydarzyć. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność