Marcel Proust

Zgro­madzi­liśmy 26 cytatów, których auto­rem jest Mar­cel Proust.

Po­zos­tawmy piękne ko­biety mężczyz­nom bez wyobraźni. 

cytat dnia z 22 maja 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Praw­dzi­wy akt od­kry­cia nie po­lega na od­najdy­waniu no­wych lądów, lecz na pat­rze­niu na sta­re w no­wy sposób. 

cytat dnia z 20 maja 2011 roku
zebrał 104 fiszki

Wszys­cy mu­simy, chcąc uczy­nić rzeczy­wis­tość znośną, ut­rzy­mać w so­bie kil­ka drob­nych szaleństw. 

cytat dnia z 16 czerwca 2011 roku
zebrał 85 fiszek

Praw­dzi­wa podróż od­kryw­cza nie po­lega na poszu­kiwa­niu no­wych lądów, lecz na no­wym spojrzeniu. 

cytat dnia z 15 lutego 2012 roku
zebrał 42 fiszki

Przez poszu­kiwa­nie szczęścia dla niego sa­mego osiąga się tyl­ko nudę i aby zna­leźć szczęście, trze­ba szu­kać cze­goś in­ne­go niż szczęście. 

cytat dnia z 19 lipca 2013 roku
zebrał 41 fiszek

Sztu­ka jest czymś różnym od mo­ral­ności, ale każda wiel­ka sztu­ka jest swoim włas­nym morałem. 

cytat dnia z 2 lutego 2012 roku
zebrał 37 fiszek

Szczęście ro­bi dob­rze ciału, ale smu­tek roz­wi­ja siłę umysłu. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Miłość nie is­tnieje w so­bie, ale w nas; jest naszym oso­bis­tym dziełem. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Wyjątki od re­guły sta­nowią o uro­ku życia. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Miłość to przes­trzeń i czas udostępnione dla serca. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Marcel Proust

 
Marcel Proust

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marcel Proust

Autorzy na literę
O P Q
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Mar­cel Proust » autor: Michał Szyksznian

Aktywność