Marcel Achard

Zgro­madzi­liśmy 28 cytatów, których auto­rem jest Mar­cel Achard.

Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo. 

cytat dnia z 5 września 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. 

cytat dnia z 25 marca 2010 roku
zebrał 80 fiszek

Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo. 

cytat dnia z 14 grudnia 2013 roku
zebrał 74 fiszki

Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. 

cytat dnia z 2 grudnia 2013 roku
zebrał 73 fiszki

Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. 

cytat
zebrał 64 fiszki

Z miłością jest jak z masłem. Od cza­su do cza­su trochę chłodu ut­rzy­muje je w świeżości. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2014 roku
zebrał 42 fiszki

Mężczyźni zaz­drośni są o tych, którzy ich pop­rzedzi­li, a ko­biety o te, które przyjdą po nich. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. 

cytat
zebrał 27 fiszek

W miłości prag­niesz, by ci wie­rzo­no; w przy­jaźni, by cię rozumiano. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Mężczyźni wolą blon­dynki, gdyż uważają, że bru­net­ki są in­te­ligen­tniej­sze i przez to bar­dziej niebezpieczne. 

cytat
zebrał 26 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

14 grudnia 2013, 19:10Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 19:05motylek96 sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 14:41truman sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 14:26scorpion sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 14:25xbiszczkaxx sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 14:24scorpion sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]

14 grudnia 2013, 14:21xbiszczkaxx sko­men­to­wał tek­st Gdyby ko­biety ubierały się [...]