Malwina Kowszewicz

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Mal­wi­na Kow­sze­wicz.

Dlacze­go wciąż nie przeczu­wamy, że będą słowa, których nie zdążymy so­bie powiedzieć? 

cytat dnia z 14 października 2010 roku
zebrał 246 fiszek

Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2013 roku
zebrał 204 fiszki

Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto. 

cytat
zebrał 186 fiszek

Bo miłość to świado­mość, że jest się kimś naj­ważniej­szym. To życie z kimś, kto przyt­rzy­ma za rękę, gdy ziemia się zat­rzęsie, a nie z kimś, kto sam co chwi­la będzie wy­woływał trzęsienie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 87 fiszek

Chcę być szczęśli­wy - pow­tarzał, jak­by był gdzieś człowiek, który życzyłby so­bie cze­goś innego. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Po­piłam łyk her­ba­ty i poczułam jej za­pach. Bo są za­pachy zwy­cięstwa, trium­fu, po­rażki... za­pachy na­miętne jak pa­rys­ki ro­mans, no­woczes­ne niczym dra­pacze chmur w No­wym Jor­ku al­bo kojące jak fi­liżan­ka ja­pońskiej her­ba­ty. I za­pach prze­raźli­wego bólu. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Bo dla mnie liczyło się, jak zacząć, a nie jak skończyć. Może dla­tego, że wielu rzeczy nie kończyłam. Prze­rywałam zna­jomości, ury­wałam roz­mo­wy. Nie mówiłam na­wet "żeg­naj". Po pros­tu zni­kałam, co wca­le nie znaczy, że było mnie co­raz mniej. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma? 

cytat
zebrał 20 fiszek

A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać.
Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem.

I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. 

cytat
zebrał 17 fiszek

A jed­nak miałam wrażenie, że ktoś pat­rzy tyl­ko na mo­je ple­cy i na mój ku­cyk, który się maj­tał nad szyją. A nie na to, co widziałam przed sobą, nie na to, co [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 16 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
J K L
Aktywność