Małgorzata Musierowicz

Zgro­madzi­liśmy 34 cytaty, których auto­rem jest Małgorza­ta Mu­siero­wicz.

Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. 

cytat dnia z 18 lutego 2010 roku
zebrał 202 fiszki

Śmierć na­daje piękno życiu. Tyl­ko sztuczne kwiaty nie umierają. 

cytat dnia z 26 listopada 2013 roku
zebrał 83 fiszki

"Miłość bu­duje. Po tym ją poznasz."
(wy­powiedź Róży Pyziak) 

cytat
zebrał 35 fiszek

[...] sko­ro człowiek prze­sypia pra­wie jedną trze­cią swe­go życia, to po­winien sta­rać się mak­sy­mal­nie wy­korzys­tać nieliczne godzi­ny, kiedy to nie leży bez świado­mości. Jak naj­więcej zro­bić, jak naj­więcej przeczy­tać, jak naj­więcej się nau­czyć i jak naj­więcej pojąć z te­go świata, na którym jest tyl­ko gościem. I jak naj­więcej dać te­mu światu. 

cytat dnia z 13 maja 2009 roku
zebrał 31 fiszek

Człowiek nig­dy nie po­winien być zbyt pew­ny, że wyg­rał. Zwłaszcza z losem. 

cytat dnia z 17 lutego 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Nie odzy­waj się chy­ba, że możesz ulep­szyć ciszę. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko? 

cytat
zebrał 19 fiszek

[...] sko­ro jest we mnie miej­sce na niena­wiść, to znaj­dzie się miej­sce i na zło. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Nikt nie ma pra­wa do nienawiści. 

cytat
zebrał 16 fiszek
Menu
Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność