Magdalena Samozwaniec

Zgro­madzi­liśmy 52 cytaty, których auto­rem jest Mag­da­lena Sa­moz­wa­niec.

Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać. 

cytat dnia z 14 grudnia 2010 roku
zebrał 67 fiszek

Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. 

cytat dnia z 27 sierpnia 2014 roku
zebrał 57 fiszek

Po­całunek wy­myśli­li mężczyźni, aby ko­biecie na­reszcie us­ta zamknąć. 

cytat dnia z 20 listopada 2015 roku
zebrał 46 fiszek

Cieka­wość - pier­wszy sto­pień do zdrady. 

cytat dnia z 24 września 2012 roku
zebrał 34 fiszki

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z 9 października 2015 roku
zebrał 26 fiszek

Oprócz op­ty­mistów i pe­symistów is­tnieje jeszcze trze­ci ga­tunek - przewidujący. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Szczęście po­dob­ne jest do mo­tyla - nig­dy nie go­ni za człowiekiem, tyl­ko człowiek za nim. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. 

cytat
zebrał 18 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

10 października 2015, 12:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]

9 października 2015, 20:20nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]

9 października 2015, 12:52Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]

9 października 2015, 09:33onejka sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]

9 października 2015, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]

9 października 2015, 08:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb - za­bawa w [...]