Ludwig Wittgenstein

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Lud­wig Wit­tgen­stein.

Miarą ge­niu­szu jest charakter. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Spoczy­wanie na laurach jest niebez­pie­czne jak spoczy­wanie zimą na śniegu. Umierasz w cza­sie snu. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Śmierć nie jest epi­zodem życia. Śmier­ci się nie doświadcza. 

cytat dnia z 1 czerwca 2012 roku
zebrał 3 fiszki

Oby Bóg dał fi­lozo­fowi wgląd w to, co leży przed oczy­ma wszystkich. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Przez ogół is­tniejących stanów rzeczy wyz­naczo­ne jest również to, ja­kie sta­ny rzeczy nie istnieją. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Po­zos­taw czy­tel­ni­kowi to, co on sam potrafi. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Wza­jem­ne poz­dro­wienie fi­lozofów po­win­no brzmieć: Nie spiesz się! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Na­wiasem mówiąc: przed­mioty są bezbarwne. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ludwig Wittgenstein

 
Ludwig Wittgenstein

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

O PewnościO Pew­nościW dziele „O pew­ności” Wit­tgen­stein omówił słyn­ny ar­ty­kuł G.E. Moore'a za­tytułowa­ny „Ob­ro­na [...]

Tractatus Logico-PhilosophicusTrac­ta­tus Lo­gico-Phi­losophi­cusKla­syczna w świato­wej li­te­ra­turze fi­lo­zo­ficznej pra­ca słyn­ne­go aus­triac­kiego fi­lo­zo­fa i lo­gika. Choć [...]

Uwagi różneUwa­gi różneUwa­gi różne do­tyczą sze­ro­kiego zak­re­su za­gad­nień. Autor wy­raża niechęć do współczes­nej mu [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ludwig Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Lud­wig Wit­tgen­stein » autor: Michał Szyksznian

Aktywność