Leszek Kołakowski

Zgro­madzi­liśmy 17 cytatów, których auto­rem jest Leszek Kołakow­ski.

Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. 

cytat dnia z 5 lutego 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Nie uda­waj­my pochop­nie, że jes­teśmy „sa­mot­ni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy sa­mot­ni nap­rawdę, zro­zumiemy tę różnicę. 

cytat dnia z 5 stycznia 2013 roku
zebrał 58 fiszek

Tyl­ko dzięki niekon­sekwen­cji ludzkość przet­rwała jeszcze na świecie. 

cytat dnia z 22 marca 2014 roku
zebrał 34 fiszki

Kto mówi, że Bo­ga nie ma i jest we­soło, so­bie kłamie. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ma­tema­tyka jest mo­ral­nie obojętna, również diabeł, jak się do­myśla­my, może być wy­bor­nym matematykiem. 

cytat
zebrał 12 fiszek

„Szacunek dla wszel­kiego życia” jest hasłem ab­surdal­nym, oz­nacza bo­wiem, że ma­my sza­nować prątki gruźli­cy i wi­rusy os­py: jes­teśmy jed­nak żywy­mi or­ga­niz­ma­mi, nie czys­ty­mi ducha­mi, i nie możemy żyć, nie niszcząc in­nych form życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma. 

cytat
zebrał 5 fiszek

To, co możli­we w młodości, te­go nie można na ogół mieć w pełnych roz­miarach i wszys­tkich for­mach. Dla­tego niemal wszys­cy są ofiara­mi złudze­nia, że „utracili młodość”, która prze­cież mogła być o ty­le lep­sza. Nie, nie mogła. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Klucz niebies­ki al­bo opo­wieści bib­lijne zeb­ra­ne ku pou­cze­niu i przes­trodze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
J K L
Aktywność