Józef Stanisław Tischner

Zgro­madzi­liśmy 56 cytatów, których auto­rem jest Józef Sta­nisław Tis­chner.

Góral­ska teoria poz­na­nia mówi, że są trzy praw­dy: Świen­ta prow­da, Tyż prow­da i Gówno prowda. 

cytat dnia z 8 czerwca 2010 roku
zebrał 88 fiszek

Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją. 

cytat dnia z 3 grudnia 2013 roku
zebrał 60 fiszek

Miłość sa­ma w so­bie jest "nie do pojęcia", ale dzięki miłości możemy "pojąć wszystko". 

cytat
zebrał 46 fiszek

W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra. 

cytat dnia z 11 czerwca 2016 roku
zebrał 17 fiszek

Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2014 roku
zebrał 16 fiszek

Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Gdy człowiek nie wie, co zro­bić, su­mienie mówi mu tyl­ko jed­no: "szukaj". 

cytat
zebrał 11 fiszek

Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

9 sierpnia 2014, 10:38scorpion sko­men­to­wał tek­st Pobożność jest niez­wykle ważna, [...]