ks. Jerzy Popiełuszko

Zgro­madzi­liśmy 36 cytatów ks. Jerze­go Po­piełuszki.

Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni. 

cytat dnia z 17 września 2010 roku
zebrał 118 fiszek

Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości. 

cytat dnia z 13 grudnia 2012 roku
zebrał 81 fiszek

Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei. 

cytat dnia z 28 listopada 2016 roku
zebrał 23 fiszki

Zacho­wać god­ność człowieka to po­zos­tać wewnętrznie wol­nym, na­wet przy zewnętrznym zniewoleniu. 

cytat dnia z 14 lipca 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Gdy­by większość Po­laków w obec­nej sy­tuac­ji wkroczyła na drogę praw­dy, sta­libyśmy się na­rodem wol­nym już teraz. 

cytat dnia z 17 marca 2009 roku
zebrał 19 fiszek

Praw­da jest niez­mien­na. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną de­cyzją, taką czy inną ustawą. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

To, co wiel­kie i piękne, rodzi się przez cierpienie. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Za prawdę trze­ba cier­pieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodzi­ny, mają dzieci, są od­po­wie­dzial­ni, by­li w więzieniach, cier­pią, to dlacze­go ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swo­jego cierpienia? 

cytat
zebrał 12 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

14 lipca 2014, 18:22MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Zachować god­ność człowieka to [...]

14 lipca 2014, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zachować god­ność człowieka to [...]