Krystyna Siesicka

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Krys­ty­na Siesic­ka.

Człowiek to rzeczow­nik, a rzeczow­ni­kiem rządzą przypadki. 

cytat dnia z 14 lipca 2010 roku
zebrał 152 fiszki

Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania. 

cytat dnia z 11 lipca 2017 roku
zebrał 123 fiszki

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Żeby nie wiem jak człowiek był twar­dy, to z każde­go uczu­cia coś w nim zos­ta­je, uczy się cze­goś, cze­go daw­niej nie umiał, raz to jest dob­re, raz nie. I z siebie też coś ko­muś zos­ta­wia w spadku. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Ludzie są jak wiatr. Jed­ni lek­ko prze­lecą przez życie i nic po nich nie zos­ta­je, drudzy dmą jak wichry, więc zos­tają po nich ser­ca złama­ne, jak ja­kies drze­wa po hu­raga­nie. A in­ni wieją jak trze­ba. Ty­le, żeby wszys­tko na czas mogło kwitnąć i owo­cować. I po tych zos­ta­je piękno nasze­go świata... 

cytat
zebrał 85 fiszek

Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją! 

cytat
zebrał 47 fiszek

Dlacze­go można powtórzyć za­pamiętaną me­lodię, a nie można za­pamięta­nego śmiechu? 

cytat
zebrał 46 fiszek

Kiedy wychodziłam za niego za mąż, dop­rawdy, kochałam tyl­ko je­go. A te­raz on wy­maga, żebym kochała także je­go gu­ziki, oczy­wiście te oder­wa­ne! I do­leg­li­wości dwu­nas­tni­cy! I dru­gie śniada­nia, o których szy­kowa­niu zawsze [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 33 fiszki

Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest "kocham". 

cytat
zebrał 30 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność