Khalil Gibran

Zgro­madzi­liśmy 26 cytatów, których auto­rem jest Kha­lil Gib­ran.

Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni.
Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona. 

cytat dnia z 26 marca 2012 roku
zebrał 124 fiszki

Wszys­cy jes­teśmy więźniami, ale jed­ni siedzą w ce­lach z ok­na­mi, in­ni w ce­lach bez okien. 

cytat dnia z 26 września 2011 roku
zebrał 74 fiszki

Nie re­zyg­nuj z nadziei, nie daj się po­nieść roz­paczy z po­wodu te­go, co się stało. Opłaki­wanie te­go, co nie wróci, co zos­tało stra­cone bez­powrot­nie, jest naj­gor­szą z ludzkich słabości. 

cytat dnia z 18 lutego 2017 roku
zebrał 69 fiszek

Za­gadnąłem kiedyś stracha na wróble: "Nie męczy cię stać tak sa­mot­nie na od­ludnym po­lu?". A on na to : "Ra­dość strasze­nia jest tak sil­na i trwała, że nig­dy się nią nie nudzę". [...] — czytaj całość

cytat dnia z 12 listopada 2011 roku
zebrał 38 fiszek

Naj­bar­dziej gorzka w naszym dzi­siej­szym smut­ku jest pa­mięć o wczo­raj­szej radości. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2017 roku
zebrał 33 fiszki

Jak mogę stra­cić wiarę w spra­wied­li­wość na świecie, sko­ro sny tych, którzy śpią w puchach, są ta­kie sa­me jak sny tych, którzy śpią pod gołym niebem. 

cytat dnia z 5 lutego 2013 roku
zebrał 33 fiszki

Kochająca ko­bieta wy­bacza wszys­tko, lecz nie za­pomi­na niczego. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z 31 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek

Ból jest pęka­niem sko­rupy, pod którą kry­je się zrozumienie. 

cytat dnia z 2 lutego 2017 roku
zebrał 24 fiszki

Naj­nudniej­si są ludzie, którzy pro­bują za wszelką cenę być interesujący. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Khalil Gibran

 
Khalil Gibran

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

SzaleniecSza­leniecSza­le­niec jest mędrcem, bo żyjąc w świecie sprzeczności, w świecie, w którym [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Khalil Gibran

Autorzy na literę
F G H
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Kha­lil Gib­ran » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

29 czerwca 2018, 22:03cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

8 listopada 2017, 05:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

12 października 2017, 05:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

11 października 2015, 21:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]