Khalil Gibran

Zgro­madzi­liśmy 26 cytatów, których auto­rem jest Kha­lil Gib­ran.

Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni.
Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona. 

cytat dnia z 26 marca 2012 roku
zebrał 124 fiszki

Wszys­cy jes­teśmy więźniami, ale jed­ni siedzą w ce­lach z ok­na­mi, in­ni w ce­lach bez okien. 

cytat dnia z 26 września 2011 roku
zebrał 74 fiszki

Nie re­zyg­nuj z nadziei, nie daj się po­nieść roz­paczy z po­wodu te­go, co się stało. Opłaki­wanie te­go, co nie wróci, co zos­tało stra­cone bez­powrot­nie, jest naj­gor­szą z ludzkich słabości. 

cytat dnia z 18 lutego 2017 roku
zebrał 69 fiszek

Za­gadnąłem kiedyś stracha na wróble: "Nie męczy cię stać tak sa­mot­nie na od­ludnym po­lu?". A on na to : "Ra­dość strasze­nia jest tak sil­na i trwała, że nig­dy się nią nie nudzę". [...] — czytaj całość

cytat dnia z 12 listopada 2011 roku
zebrał 39 fiszek

Naj­bar­dziej gorzka w naszym dzi­siej­szym smut­ku jest pa­mięć o wczo­raj­szej radości. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2017 roku
zebrał 33 fiszki

Jak mogę stra­cić wiarę w spra­wied­li­wość na świecie, sko­ro sny tych, którzy śpią w puchach, są ta­kie sa­me jak sny tych, którzy śpią pod gołym niebem. 

cytat dnia z 5 lutego 2013 roku
zebrał 33 fiszki

Kochająca ko­bieta wy­bacza wszys­tko, lecz nie za­pomi­na niczego. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z 31 października 2014 roku
zebrał 30 fiszek

Ból jest pęka­niem sko­rupy, pod którą kry­je się zrozumienie. 

cytat dnia z 2 lutego 2017 roku
zebrał 24 fiszki

Naj­nudniej­si są ludzie, którzy pro­bują za wszelką cenę być interesujący. 

cytat
zebrał 21 fiszek
Cytaty z książek

SzaleniecSza­leniecSza­le­niec jest mędrcem, bo żyjąc w świecie sprzeczności, w świecie, w którym [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

8 listopada 2017, 06:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

12 października 2017, 07:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

11 października 2015, 23:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]

26 grudnia 2014, 22:05tomek43i sko­men­to­wał tek­st Smutek to ściana między [...]