Khaled Hosseini

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Kha­led Hos­seini.

Być może jest to ka­ra dla tych, którzy by­li bez­duszni: zro­zumieć to wszys­tko do­piero wte­dy, gdy nicze­go nie można już naprawić. 

cytat dnia z 31 marca 2011 roku
zebrał 133 fiszki

Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki. 

cytat dnia z 5 marca 2015 roku
zebrał 58 fiszek

Może tak właśnie kiełku­je prze­bacze­nie – nie w trium­falnym ob­ja­wieniu, ale w bólu roz­sta­nia, wyg­na­nia, ucie­czki w środ­ku nocy. 

cytat dnia z 27 sierpnia 2012 roku
zebrał 28 fiszek

Niep­rawdą jest, że czas leczy wszel­kie ra­ny. Nie leczy - rozdrapuje. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Spośród wszel­kich trud­ności, które spo­tyka­ja człowieka w życiu, nic nie sta­nowi gor­szej ka­ry niż zwykłe czekanie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Mie­szka­liśmy w tym sa­mym do­mu, ale w zu­pełnie in­nych kręgach istnienia. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Gdy się puszcza la­taw­ce - myśli wędrują wraz z nimi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. 

cytat dnia z 16 czerwca 2012 roku
zebrał 7 fiszek

Czas to żarłoczna bes­tia - wszys­tkie szczegóły naj­chętniej pożera sam. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Każdy grzech to ja­kaś for­ma kradzieży [...]. Kto za­bija, krad­nie czy­jeś życie. Kto kłamie, krad­nie ko­muś in­ne­mu pra­wo do praw­dy. Kto oszu­kuje, ok­ra­da ko­goś z pra­wa do uczci­wego pro­wadze­nia interesów. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Khaled Hosseini

 
Khaled Hosseini

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Chłopiec z latawcemChłopiec z la­taw­cemAf­ga­nis­tan, zi­ma 1975 ro­ku. Gasnąca mo­nar­chia chy­li się ku upad­ko­wi. Ale dwu­nas­to­let­ni [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Khaled Hosseini

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Kha­led Hos­seini » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

6 marca 2015, 00:53Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ze smut­nych his­to­rii pow­stają [...]

5 marca 2015, 14:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ze smut­nych his­to­rii pow­stają [...]

5 marca 2015, 10:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ze smut­nych his­to­rii pow­stają [...]

5 marca 2015, 09:10Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Ze smut­nych his­to­rii pow­stają [...]