Katarzyna Nosowska

Zgro­madzi­liśmy 53 cytaty Ka­si No­sow­skiej.

Blis­kim mów, gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniałam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania rzeczywistości. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2010 roku
zebrał 467 fiszek

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. 

cytat dnia z 15 listopada 2009 roku
zebrał 409 fiszek

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce. 

cytat dnia z 8 listopada 2011 roku
zebrał 266 fiszek

Ja jes­tem z tych, co nak­ry­wają głowy kołdrą; z tych, którym strach uniemożli­wia oddychanie. 

cytat dnia z 12 listopada 2012 roku
zebrał 228 fiszek

Nad­wrażli­wość to mój wróg. 

cytat dnia z 23 lutego 2009 roku
zebrał 166 fiszek

Op­cja: zap­rzy­jaźnij się z sa­mym sobą jest ideal­na, a właści­wie je­dyna, żeby nie czuć się me­gasa­mot­nym w życiu. 

cytat dnia z 16 października 2014 roku
zebrał 130 fiszek

Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszystko. 

cytat dnia z 22 czerwca 2012 roku
zebrał 129 fiszek

Ktoś, kto lu­bi mu­zykę, nie po­winien się zawężać do jed­ne­go gatunku. 

cytat dnia z 25 października 2013 roku
zebrał 110 fiszek

Od cza­su jak usłyszałam, że sa­mochód wpadł w ludzi na przys­tanku i ich po­zabi­jał, pos­ta­nowiłam, że już nig­dy nie wyjdę z do­mu pokłócona. 

cytat dnia z 29 października 2012 roku
zebrał 99 fiszek

Życie jest zbyt krótkie, aby tra­cić czas na roz­mo­wy o niczym. 

cytat dnia z 27 maja 2013 roku
zebrał 87 fiszek

Katarzyna Nosowska

 
Katarzyna Nosowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Miłość! Uwa­ga! Ra­tun­ku! Po­mocy!Dziewiąty al­bum mu­zyczny gru­py Hey. Uka­zał się 23 paździer­ni­ka 2009.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Katarzyna Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ka­tarzy­na No­sow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 czerwca 2017, 19:22Gomin144 sko­men­to­wał tek­st Obojętność jest królową – [...]

23 czerwca 2017, 09:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obojętność jest królową – [...]

7 stycznia 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Oswoić de­mony znaczy zniszczyć [...]

7 stycznia 2017, 08:36JaJo sko­men­to­wał tek­st Oswoić de­mony znaczy zniszczyć [...]

10 sierpnia 2015, 17:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bliskim mów, gdy­by py­tali, [...]

10 sierpnia 2015, 17:25tom8grab sko­men­to­wał tek­st Bliskim mów, gdy­by py­tali, [...]

28 lipca 2015, 19:50tom8grab sko­men­to­wał tek­st Nadwrażliwość to mój wróg.  

28 lipca 2015, 19:49tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ja jes­tem z tych, [...]