2 stycznia 2019 roku, godz. 22:27 2,3°C
piórem2 Bożena
 2 stycznia 2019 roku, godz. 23:07

Momenty były?
- były.
Posprzątała bym, zawsze sprzątam takie pokoje.
Lubię sprzątać.

 22 września 2018 roku, godz. 21:53 12,1°C
Gaia Beata
 23 września 2018 roku, godz. 14:06

podaję wrzątek
wprost
do ust ;)

 6 sierpnia 2018 roku, godz. 12:38 2,3°C
yestem yestem
 6 sierpnia 2018 roku, godz. 18:42

Eee tam.
Miłego popołudnia. :))

 19 lipca 2018 roku, godz. 1:18 4,0°C
Cris
 23 lipca 2018 roku, godz. 20:26

smutne wersy...pozdrawiam

karciawiersze

Autor

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie.
in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  9 kwietnia 2014 roku
1 konto
karciawiersze
18 tekstów
Wszystkie wiersze