karciawiersze

Autor

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie.
in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  9 kwietnia 2014 roku

2019-04-11, godz. 17:10

fyrfle skomentował(a) tekst Poezji wiele w mej [...] autorstwa karciawiersze

2019-04-10, godz. 16:00

2019-01-04, godz. 12:23

onejka skomentował(a) tekst Nowy rok zawsze [...] autorstwa karciawiersze

2019-01-03, godz. 21:06

yestem skomentował(a) tekst Nowy rok zawsze [...] autorstwa karciawiersze

2019-01-03, godz. 18:13

2019-01-02, godz. 23:07

piórem2 skomentował(a) tekst Pokój pełen drobnych [...] autorstwa karciawiersze

2019-01-02, godz. 22:27

2018-12-15, godz. 19:29

2018-12-10, godz. 13:23

fyrfle skomentował(a) tekst Szczerość ważnym [...] autorstwa karciawiersze

2018-12-09, godz. 21:30