25 grudnia 2021 roku, godz. 19:07 11,8°C
yestem yestem
 26 grudnia 2021 roku, godz. 23:16

Są różne potknięcia, ludzie mają też różne spojrzenie na ich wagę.
Nie wszyscy potrafią wybaczyć każdy rodzaj potknięcia.
Czasami też potknięcie jest tylko pretekstem do pewnych decyzji i nie warto sobie
robić wyrzutów. Życie biegnie dalej, spotykamy nowych ludzi, też ułomnych, ale może o podobnej hierarchii potknięć.
Miłego wieczoru. :))

 27 czerwca 2021 roku, godz. 23:58 48,1°C
yestem yestem
 28 czerwca 2021 roku, godz. 17:18

Słusznie, można się odwodnić od tych łez. ;)
Uśmiechu na całą resztę dni. :))

karciawiersze

Autor

Zwykły. Zwykły szary człowiek, w zwykłym, niezwykłym świecie.
in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  9 kwietnia 2014 roku
1 konto
karciawiersze
38 tekstów 3 384
Wszystkie teksty