Julio Cortázar

Zgro­madzi­liśmy 95 cytatów, których auto­rem jest Ju­lio Cortázar.

Chodzi­liśmy nie szu­kając się, ale wiedząc, że chodzi­my po to, żeby się znaleźć. 

cytat dnia z 27 lutego 2010 roku
zebrał 305 fiszek

Wys­tar­czy po­myśleć, ile się zmienia, jeżeli zej­dzie się z chod­ni­ka i zro­bi trzy kro­ki po jezdni... 

cytat dnia z 13 czerwca 2010 roku
zebrał 213 fiszek

[...] nie sen jest naj­gor­szy, naj­gor­sze jest przebudzenie... 

cytat dnia z 9 listopada 2009 roku
zebrał 184 fiszki

Wszys­tko się pow­tarza. Do­paso­wuje­my się do zużytych for­mułek, uczy­my się jak idioci już daw­no wy­kutych ról. 

cytat dnia z 1 października 2010 roku
zebrał 175 fiszek

[...] jak się nie ma for­sy, wszys­tko idzie jak kur­wie w deszcz. 

cytat dnia z 20 stycznia 2013 roku
zebrał 118 fiszek

- To się na­zywa obłęd [...].
- Wszys­tko się ja­koś na­zywa, wy­bierz so­bie [...]. 

cytat dnia z 12 stycznia 2012 roku
zebrał 114 fiszek

Strachy. Co za luk­sus dla wyobraźni. 

cytat dnia z 20 listopada 2012 roku
zebrał 100 fiszek

W imię daw­nych czasów ro­bi się naj­większe głup­stwa w teraźniejszych. 

cytat dnia z 28 lutego 2017 roku
zebrał 98 fiszek

Jest się żywym zaw­sze za cenę czegoś. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2012 roku
zebrał 97 fiszek

[...] nic nie jest stra­cone, jeżeli ma się do­syć od­wa­gi, aby twier­dzić, że wszys­tko jest stra­cone i że trze­ba zaczy­nać od ze­ra [...]. 

cytat dnia z 22 czerwca 2013 roku
zebrał 90 fiszek
Cytaty z książek

Gra w klasyGra w kla­syGra w kla­sy to książka szczególna: można ją czy­tać w nies­kończo­ność, od­kry­wając [...]

Opowieści o kronopiach i famachOpo­wieści o kro­nopiach i fa­machW tej książeczce Cortázar uka­zu­je nam wy­ci­nek świata swo­jej wyob­raźni za­lud­nione­go przez [...]

Ostatnia rundaOs­tatnia run­daOs­tat­nia run­da to praw­dzi­we sil­va re­rum, to zam­knięte w przes­trze­ni książki spot­ka­nie [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
B C D
Aktywność