José Saramago

Zgro­madzi­liśmy 83 cytaty, których auto­rem jest José Sa­rama­go.

Każdy z nas no­si w so­bie coś, cze­go nie można naz­wać, ale co sta­nowi prawdę o nas samych 

cytat dnia z 23 listopada 2011 roku
zebrał 135 fiszek

Bez przyszłości te­raźniej­szość sta­je się bez znacze­nia, to tak, jak­by jej nie było. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Kłamiesz już pop­rzez sa­mo sta­wianie py­tań, sko­ro znasz na nie odpowiedź. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Tyl­ko ludzie wierzący we wróżby mają pecha al­bo nie­szczęśli­we wy­pad­ki trzy­nas­te­go [...]. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2013 roku
zebrał 25 fiszek

Każdy dzień jest ka­wałkiem his­to­rii, nikt nie jest w sta­nie opo­wie­dzieć jej do końca. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Choć żądza i miłość są śle­pe, ta os­tatnia nig­dy nie jest niema. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nikt nie po­winien da­wać mniej, niż już kiedyś dał, nie da­je się róż, żeby następne­go dnia dać pus­ty­nię [...]. 

cytat dnia z 17 marca 2016 roku
zebrał 14 fiszek

[...] aby po­roz­ma­wiać, a także aby za­bić, trze­ba się zbliżyć [...] 

cytat
zebrał 14 fiszek

[...] nie ma żad­ne­go sen­su do­cieka­nie te­go, co, w ja­kim miej­scu i przy ja­kiej okaz­ji dało życie oraz na­dało wagę te­mu, co obec­nie pos­trze­gamy ja­ko ważne. 

cytat dnia z 25 listopada 2012 roku
zebrał 13 fiszek

[...] praw­da nie może być niczym więcej jak twarzą nakładaną na różne niep­rze­liczo­ne mas­ki [...]. 

cytat dnia z 28 lipca 2012 roku
zebrał 10 fiszek

José Saramago

 
José Saramago

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Historia oblężenia LizbonyHis­to­ria oblężenia Liz­bo­nySłowo nie wsta­wione przez re­dak­to­ra w miej­scu, gdzie nie umieścił go autor [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

José Saramago

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: José Sa­rama­go » autor: Michał Szyksznian

Aktywność