Joseph Conrad

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów Jo­sepha Con­ra­da.

Żyje­my tak jak śni­my – samotnie.
We li­ve, as we dream – alo­ne. (ang.) 

cytat dnia z 24 czerwca 2012 roku
zebrał 191 fiszek

Być ko­bietą to strasznie trud­ne zajęcie, bo po­lega głównie na za­dawa­niu się z mężczyznami.

Being a wo­man is a ter­ribly dif­fi­cult task, sin­ce it con­sis­ts prin­ci­pal­ly in dealing with men. (ang.) 

cytat dnia z 8 stycznia 2013 roku
zebrał 190 fiszek

Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca. 

cytat dnia z 30 września 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Nie sza­fuję lek­ko­myślnie słowem miłość, są jed­nak ludzie, którzy są w sta­nie po­wie­dzieć, że kochają kiełbasę. 

cytat dnia z 19 marca 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Cier­pienie da­je prędką dojrzałość. 

cytat dnia z 9 lutego 2013 roku
zebrał 85 fiszek

Różni ludzie, różna mądrość. 

cytat dnia z 5 maja 2011 roku
zebrał 77 fiszek

Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mowa. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Sa­mot­ność jest ciężkim i nieo­dzow­nym wa­run­kiem istnienia. 

cytat dnia z 19 grudnia 2015 roku
zebrał 32 fiszki

Człowiek chce być świętym i chce być diabłem, a za każdym ra­zem, gdy zam­knie oczy, widzi siebie w bar­dzo uda­nej pos­ta­ci, widzi siebie, ja­kim nig­dy być nie może... Po­nieważ nie zaw­sze można zam­knąć oczy, rodzi się naj­praw­dziw­sza tros­ka, ból ser­ca, ból świata. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Zaw­sze zdarza się to, cze­go człowiek nie oczekuje. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Joseph Conrad

 
Joseph Conrad

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Con­rad » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lutego 2016, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie jest ciągle walką, [...]

19 grudnia 2015, 15:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Samotność jest ciężkim i [...]

8 stycznia 2013, 11:47truman sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]

8 stycznia 2013, 08:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]