Joseph Conrad

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów Jo­sepha Con­ra­da.

Chy­ba to praw­da, że niepo­dob­na po­konać ducha fak­tu. Można tyl­ko sta­wić mu czoła lub go uni­kać, a spot­kałem na­wet pa­ru ludzi, którzy z prześla­dujący­mi ich wid­ma­mi żyli w dob­rej komitywie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie, to niemożli­we; niepo­dob­na dać ko­muś żywe­go pojęcia o ja­kiej­kolwiek epo­ce swo­jego is­tnienia, o tym, co sta­nowi jej prawdę, jej znacze­nie, jej sub­telną i przej­mującą treść. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ko­biety nie są w ogóle skłon­ne do zas­ta­nawiania się nad swy­mi postępka­mi, a jeszcze mniej do ich potępiania. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wszys­tko po­lega na tym, żeby człowiek był w pogotowiu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sztukę można ok­reślić ja­ko rze­tel­na próbę od­da­nia naj­wyższej spra­wied­li­wości widziane­mu światu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Skrzy­piące koło dłużej wiezie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Wszel­kie nasze złudze­nia są tyl­ko wiz­ja­mi od­leglej, niedo­siężnej praw­dy niejas­no dostrzeganej. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Świat jest twar­dy zarówno w tym, co pa­mięta, jak i w tym, co zapomina. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Opa­nowa­nie jest bar­dziej pot­rzeb­ne dla naszej ducho­wej przyz­woitości. niźli odzienie dla ok­ry­cia ciała. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Joseph Conrad

 
Joseph Conrad

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Con­rad » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lutego 2016, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie jest ciągle walką, [...]

19 grudnia 2015, 15:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Samotność jest ciężkim i [...]

8 stycznia 2013, 11:47truman sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]

8 stycznia 2013, 08:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]