Joseph Conrad

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów Jo­sepha Con­ra­da.

Wiara w nad­na­tural­ne pochodze­nie zła jest zby­teczna. Ludzie sa­mi umieją się zdo­być na każdą niegodziwość. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Poczu­cie bez­pie­czeństwa, na­wet naj­bar­dziej us­pra­wied­li­wione, jest złym doradcą. 

cytat
zebrał 8 fiszek

[...] nie miło jest się prze­konać, że człowiek nie może urzeczy­wis­tnić swo­jego marze­nia, bo ma za mało sił al­bo za mało zdol­ności. A przy tym człowiek widzi siebie zaw­sze w tej wy­marzo­nej postaci. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Tyl­ko w ludzkiej wyob­raźni każda praw­da znaj­du­je sku­teczną i niezap­rzeczal­na egzys­ten­cję. Wyob­raźnia, a nie in­wen­cja, jest naj­wyższym władcą sztu­ki - i życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Często najzręczniej­szą chyt­rością jest szczerość. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Śmie­szna to rzecz, życie - owe ta­jem­nicze kom­bi­nac­je bez­li­tos­nej lo­giki dla błahe­go ce­lu. Co naj­wyżej można się spodziewać od życia od­ro­biny wie­dzy o so­bie sa­mym - która przychodzi za późno i jest [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Co naj­wyżej można się spodziewać od życia od­ro­biny wie­dzy o so­bie sa­mym, która przychodzi za późno i jest źródłem niewyczer­pa­nych żalów. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Człowiek mu­si wie­rzyć w parę pros­tych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Majątku nie można zdo­być bez pew­nej gru­boskórności. Jest to kwes­tia temperamentu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Morze, za­pew­ne wsku­tek za­war­tej w nim so­li, na­daje szor­stkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zacho­wuje słodycz ich ducha. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Joseph Conrad

 
Joseph Conrad

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Con­rad » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lutego 2016, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie jest ciągle walką, [...]

19 grudnia 2015, 15:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Samotność jest ciężkim i [...]

8 stycznia 2013, 11:47truman sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]

8 stycznia 2013, 08:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]