Joseph Conrad

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów Jo­sepha Con­ra­da.

Nie ma dwóch mężczyzn, którzy by­liby tępi w je­den i ten sam sposób. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Po­całun­ki są tym, co po­zos­tało z języ­ka raju. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Naj­bar­dziej egzo­tyczną dżun­glą na świecie jest psychi­ka ludzka. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Jak głód naj­le­piej jeść go­tuje, tak fa­tyga naj­le­piej ściele. 

cytat dnia z 31 grudnia 2013 roku
zebrał 12 fiszek

Burza zna więcej nik­czem­nych pod­stępów niż włos­cy książęta w siedem­nastym wieku. 

cytat dnia z 14 listopada 2014 roku
zebrał 11 fiszek

Człowiek jest zdu­miewający, ale ar­cydziełem nie jest. 

cytat dnia z 13 września 2017 roku
zebrał 11 fiszek

Tyl­ko pra­ca da­je okazję od­kryć nam nas sa­mych, po­kazać to, czym nap­rawdę jes­teśmy, a nie tyl­ko to, na co wyglądamy. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie wyob­rażałem so­bie, aby mogły is­tnieć ściślej­sze więzy po­nad te, które stwarza między ludźmi wspólna służba, przy­należność do te­go sa­mego okrętu i tej sa­mej załogi, zwłaszcza w chwi­lach niebezpieczeństwa 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wy­rozu­miałość jest na­jin­te­ligen­tniej­szą z cnót. Poz­wa­lam so­bie uważać tę cnotę za jedną z naj­rzadziej spo­tyka­nych, jeśli nie naj­rzad­szą ze wszystkich. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Sztu­ka to wiel­kie ucho i wiel­kie oko świata: słyszy i widzi - i ma zaw­stydzić, drażnić, budzić sumienie. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Joseph Conrad

 
Joseph Conrad

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Con­rad » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lutego 2016, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie jest ciągle walką, [...]

19 grudnia 2015, 15:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Samotność jest ciężkim i [...]

8 stycznia 2013, 11:47truman sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]

8 stycznia 2013, 08:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]