Joseph Conrad

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów Jo­sepha Con­ra­da.

Wiecie, że niena­widzę, nie cier­pię, nie znoszę kłam­stwa, nie dla­tego, abym był bar­dziej pra­wy od reszty ludzi, ale po pros­tu dla­tego, że kłam­stwo mnie prze­raża. Ma w so­bie skazę śmier­ci, wydziela za­paszek śmier­telności - te­go właśnie, cze­go niena­widzę i nie cier­pię - o czym chcę za­pom­nieć. Spra­wia, że czuję się fa­tal­nie i ro­bi mi się mdło, zu­pełnie jak­bym wziął do ust coś zgniłego. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Czymże jest to, co przez wewnętrzny ból, zmusza nas do poz­na­nia sa­mego siebie. 

cytat
zebrał 21 fiszek

W sądach, ja­kie wy­daje­my o ludziach, trze­ba zaw­sze po­zos­ta­wić pe­wien mar­gi­nes na to, co niewytłumaczal­ne w tym świecie, gdzie żad­ne wytłumacze­nie nie jest os­ta­teczne. Nie po­win­no się nig­dy ni­kogo lek­ko­myślnie potępiać za to, że zdradził swoją wiarę... Po­zory mylą. 

cytat dnia z 8 października 2013 roku
zebrał 21 fiszek

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z 9 lutego 2016 roku
zebrał 21 fiszek

Daj mi właści­we słowo i od­po­wied­ni ak­cent, a po­ruszę świat. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2016 roku
zebrał 18 fiszek

Z nap­rawdę wiel­kich, po­siada­my tyl­ko jed­ne­go wro­ga - czas. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Brak od­wa­gi, to os­tatnia rzecz, jaką ko­bieta zgodzi się dos­trzec w mężczyźnie, które­go kocha, al­bo od które­go po pros­tu zależy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Życie jest tyl­ko stratą czasu. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Miłość jest to bar­wa na ak­sa­mit­nym kwiecie. Pat­rz i używaj z da­leka. Gdy go ściśniesz w pal­cach, zos­ta­nie pla­ma i cały wdzięk przepadnie. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Ty­leż jest ka­tas­trof co i ludzi. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Joseph Conrad

 
Joseph Conrad

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joseph Conrad

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jo­seph Con­rad » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lutego 2016, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie jest ciągle walką, [...]

19 grudnia 2015, 15:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Samotność jest ciężkim i [...]

8 stycznia 2013, 11:47truman sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]

8 stycznia 2013, 08:17scorpion sko­men­to­wał tek­st Być ko­bietą to strasznie [...]